Vårt Larsmo

Vårt Larsmo r.f. är en förening med syfte att främja kultur-, fritids- och  hobbyverksamhet och verka för ett mångsidigt kulturutbud och ett rikt utbud av fritidsaktiviteter i Larsmo. Föreningen arbetar för att erbjuda kultur- och fritidsevenemang på svenska och stärka utbudet på landsbygden.

De aktiviteter föreningen arrangerar finansieras med hjälp av medlemsavgifter samt bidrag från olika fonder och stiftelser.
Föreningens angelägenheter sköts av styrelsen till vilken hör en ordförande och fem andra ordinarie medlemmar samt två ersättaresom alla utses vid årsmötet.
Ordförande och styrelsens andra medlemmar väljs av årsmötet för en tid av två år i sänder på så sätt att två eller tre andra medlemmar och en suppleant väljs vid udda årtal och övriga vid jämna årtal.Styrelsen väljer inom sig en vice ordförande samt utser inom eller utom sig en sekreterare, en kassör och andra nödvändiga funktionärer.